Εικαστικά Μαξιλάρια

Μερικά από τα Εικαστικά μαξιλάρια, τοποθετημένα στον φυσικό τους χώρο